666 - nejsem satanista pouze návštěvnost

09. 07. 2009 | † 25. 07. 2009 | kód autora: g6w

600px-666Dneska mě navštívilo dohromady 666 slyšela jsem o tomle číslu spoustu věcí a tak jsem si našla nějaký všci na netu nejsem žádnej satanista OK

 

 

Číslo 666 v kultuře

 

 Strach z čísla

Podobně jako v případě čísla 13 mají někteří lidé strach z čísla 666. Z tohoto důvodu byl procesor Pentium Pro, taktovaný na 666.666 MHz, marketingově označen jako 667 MHz. Intel tvrdil, že se jedná o zaokrouhlení, ale to nevysvětluje proč byl procesor 80486 s frekvencí 66,666 MHz označen jako 66 MHz, 466,666 MHz Celeron jako 466 a 866,666 MHz

....wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_III">Pentium III jako 866.

 

 Film

  • Ve filmu Omen měl hlavní hrdina Damien Thorn mateřské znamínko ve tvaru čísla 666. Číslo je vysvětleno jako symbol nesvaté trojice – Ďábel, Antikrist a falešný prorok. Film byl vypuštěn 6. června1976 a přepracovaná verze byla uvedena na 6. června 2006.

 

Literatura

  • Číslo bestie (The Number of the Beast) je román Roberta A. Heinleina. Příslušným číslem je v něm 666, tedy šest na šest na šestou, a vyjadřuje počet vesmírů dosažitelných v jednom kroku zařízení hlavního hrdiny.

 

Počítačové hry

  • TCP/IP port 666 je oficiálně registrován firmou ID Software, výrobcem hry Doom, pro síťovou hru více hráčů. Zde se pravděpodobně jedná o záměr. Port 616 je registrován pro SCO System Administration Server

 

Význam čísla

Číslům se ve

....wikipedia.org/wiki/Starov%C3%84%E2%80%BAk">starověkém světě připisoval význam a místo číslic se užívalo písmen, která měla svou číselnou hodnotu. Čtenář knihy je tedy vyzván, aby si rozluštil ono číslo šelmy, avšak k tomu potřebuje být nadán určitou moudrostí, neboť je mohou rozluštit pouze zasvěcení.

Dnes nejčastěji přijímaným vysvětlením je préteristický výklad, ve kterém je číslo symbolicky spojeno s určitou soudobou osobností. Historické souvislosti, zmíněné v předchozím oddílu, ukazují na spojitost mezi šelmou z moře a císařem Domitianem. Většina odborníků se domnívá, že číslo 666 je součtem pohebrejštěného jména císaře Nerona, které se psalo נרון קסר, Nerón Qesar; jednotlivé konsonanty dohromady tvoří číslo 666, pokud se od jména oddělí koncové ן, číselná hodnota jména je 616. Toto číslo se však podle zmiňované legendy o Neronově návratu nevztahuje přímo na něj, ale na Domitiana. Důvodem, proč bylo jméno takto zašifrováno, byla zřejmě obrana před možným ohrožením křesťanů, pokud by se spis dostal někomu nepovolanému do ruky. Číslo 6 je pak symbolicky vnímáno jako číslo nedokonalosti, neboť je umenšením ideálního čísla plnosti, sedmičky.

 

Interpretace v průběhu dějin

Během dějin se číslo vykládalo různě – někteří středověcíexegeté a Martin Luther v protipapežské polemice toto číslo vztahovali na papeže, jehož označovali za antikrista.

V dnešní době některé teorie spiknutí a okrajové skupiny či sekty zneužívají čísla 666 a jeho symboliky pro svou argumentaci, případně jako znamení konce světa, ačkoli tato argumentace bývá sama o sobě velmi pochybná a vědecky neudržitelná. Takto mohou např. horovat proti produktům, na jejichž čárovém kódu lze najít tři šestky, mohou se též pokoušet spojovat číslo se jménem konkrétních současných osob a tvrdit, že se jedná o antikristy.

Některé interpretace se dále šíří podobně jako klepy, přestože je lze pokládat spíše za náhodu. Několik příkladů:

  • Jméno Hitler dá dohromady 666, pokud "a" počítáte jako 100, "b" jako 101 atd. Problém s tímto výpočtem je naprostá náhodnost počátečního čísla 100. Pokud "a" počítáte jako 158 (telefonní číslo policie), získáte součet 666 pro jméno Pepa. Pepa, tedy Josef, patří mezi nejčastější jména v České republice, a je obtížné připustit, že jsou všichni antikristy.
  • Jméno Bill Gates v ASCII dá 663. Jeho celé jméno je William Henry Gates III., 663+3=666. Problém je, že aby výpočet vyšel, musíte ho psát BILLGATES (všechna písmena velká bez mezery). Pokud u ASCII povolíte přičtení čísla ke každému písmenu, dostanete s přičtením 8 jméno Hitler jako 616, ale také jméno Kristus (z definice nejméně pravděpodobný kandidát na antikrista) jako 666 odečtením 13.

Podobně některé teorie spiknutí nacházejí číselný význam i u reálií, které nás obklopují. Podle některých těchto teorií je ďábelský i internet, protože hebrejské písmeno ו, wáw, má číselnou hodnotu 6 a nejužívanější internetovou zkratkou je WWW (krom jiných absurdit tato teorie pokulhává v tom, že spojení tří ו nedává dohromady 666, ale 18). Podobně má číselná hodnota anglického slova computer (počítač) násobená šesti dávat dohromady 666.

Některé skupiny dnes také chápou cejch či znamení šelmy jako implantovaný čip. Čip ovšem může být (z hlediska narušení soukromí) stejně nebezpečný bez ohledu na to, zda je uložený na pravé ruce nebo na čele nebo kdekoliv jinde.

 

Hodnota čísla

Kritická vydání Nového zákona považují na základě stáří rukopisů, které toto číslo uvádějí, za nejpravděpodobnější hodnotu čísla šelmy 666. Toto čtení nalezneme v nejvýznamnějších a nejstarších rukopisech, konkrétně v majuskulnímkodexu alexandrijském ze 4. století a především velmi slavném papyrovém zlomku Chester Beatty III (P47) ze 3. století, stejně jako v dalších rukopisech a citacích u starověkých autorů, např. Ireneje z Lyonu, Hippolyta Římského, Órigena a dalších. Textové varianty jsou známy již více než 200 let a ani nové objevy z roku 2005, navazující na objev starověkých papyrů v Oxyrhynchu nevnášejí nic nového. Čtení "616" v textu Zj 13,18 uvádí pouze okrajové a pozdější rukopisy, codex Ephraemi receptus z 5. století uložený v pařížské knihovně, jeden z rukopisů Irenejových děl a nově též jeden z oxyrhynžských papyrů z období kolem roku 300. Čtení "615" lze nalézt pouze v minuskulním rukopisu z 11. století (2344)

 

Číslo šelmy je názvem konceptu, zmiňovaného v knize Zjevení svatého Jana Nového zákona, podle něhož je určité konkrétní číslo charakteristickým označením Antikrista.

Většina rukopisů uvádí v této souvislosti číslo 666, jiné však číslo 616. Místo, kde je toto číslo uvedeno, zní:

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest (Zj 13,17–18).


Kontext 13. kapitoly Zjevení

Pro pochopení významu čísla šelmy v knize Zjevení je důležitý kontext, v němž se toto číslo nachází. Pro préteristický výklad zjevení je navíc klíčový jeho historický kontext.

Třináctá kapitoly knihy Zjevení obsahuje vidění dvou šelem představujících různá protivenství, jež potkají křesťany, kterým je spis adresován. První šelma vystupuje z moře a symbolika s ní spojená poukazuje na nastávající rozhodující boj mezi Bohem a satanem, jehož je šelma pozemskou představitelkou. Atributy sedmi rohů a deseti hlav mohou být odkazy na jména, která hrála úlohu v císařskémkultu v římské říši. Klíčem k pochopení symboliky této postavy může být zmínka o zahojené smrtelné ráně na jedné z hlav šelmy (Zj 13,3), neboť odkazuje na legendu o navracejícím se Neronovi, který roku 68 spáchal sebevraždu. Podle legendy však skutečně nezemřel, ale uprchl k Parthům, aby se zakrátko vrátil v čele vojska a zaujal své dřívější mocenské postavení. Vzhledem k tomu, že Jan chce povzbudit křesťany své doby, je nejspíše tímto navrátivším se Neronem Domitianus, vládnoucí v době sepsání spisu. Cílem této mocnosti je podle v. 7 pronásledování křesťanů; věřící však může obstát pouze, je-li "zapsán do Beránkovy knihy života". Výklad o šelmě je tedy nejspíše napomenutím pro křesťany v Malé Asii, že jejich bezvýchodná situace leží v Božích rukou – a na nich záleží, zda budou stát při Bohu a Kristu, nebo uznají totalitní nárok římské říše, představovaném uctíváním císaře jako boha.

Ve druhé části kapitoly se vyskytuje druhá šelma, vystupující ze země a která je na první pohled zaměnitelná svým zjevem s Beránkem, Kristem. Její původ však prozrazuje její řeč, podobná draku, a zcela slouží první šelmě. Tato šelma nepředstavuje dle všeho žádnou konkrétní postavu, ale více lidí, kteří se zřejmě v Malé Asii zasazují o císařský kult a nutí obyvatelstvo, aby uctívalo císařovy sochy. Situace, kterou kniha Zjevení popisuje, je podobná situaci židovského národa ve 2. století př. n. l. za Antiocha IV. Epifana a užívá se zde symboliky, kterou tehdejší situaci vyobrazovala kniha Daniel a další apokalyptická literatura. Lze tedy nalézt paralelu mezi absolutním požadavkem kultu ze strany Antiochovy a císařským kultem, který si vyžaduje celého člověka, proto lidé uctívající císaře musí na pravé ruce nebo na čele nosit cejch (míněno zde zřejmě symbolicky); toto znamení spočívá ve jménu šelmy a v čísle jejího jména. Poslední verš této kapitoly ukazuje hodnotu tohoto čísla.:

To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest (Zj 13,18).

Knihu Zjevení lze vykládat i jinak, než pouze na základě současných okolností sepsání spisu. Kromě poselství pro čtenáře své doby může být kniha chápána i jako univerzální poselství o teologii dějin, jimž vládne Kristus, a o strukturách zla, které vystupuje proti křesťanům, nebo může být chápána jako předpověď budoucích (z Janova hlediska) událostí.

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.